Home Activities High-tech Services Projects

Високо-технологични услуги - проекти

There are no translations available.

СПИСЪК на разработки, отнасящи се до проучване, проектиране, научни, лабораторни и приложни изследвания, създаване на софтуер за управление на технологични процеси, изпълнени от екипи на направление “Високотехнологични услуги”

1. Лукойл-Бургас-Работен проект за модернизация и реконструкция на Турбина №3 в ТЕЦ-част АСУТП. – 2002 г.

2. КЦМ-Пловдив съвместно с фирма “Марубени”-Япония: - 2002г.


 • Проектиране,програмиране и внедряване на проект по част АСУТП във Водоподготвителната инсталация на комбината.
 • Проектиране,програмиране и внедряване на проект по част АСУТП при неутрализацията на слабокиселите води;
 • Проектиране,програмиране и внедряване на проект по част АСУТП в контури за охлаждаща вода към основното производство.3. АЕЦ “Козлодуй”- Проектиране и програмиране по част АСУТП във Водоподготвителна инсталация и -съвместна разработка със “Сименс”. – 2002г.

4. АЕЦ “Козлодуй”- Проектиране по част Автоматизация на Водохимични режими на втори контур-разработка съвместно със “Сименс”. - 2002г.

5. ТЕЦ “Бобов дол”-АСУТП на цех” Сгуропепелоизвоз”-Предпроектни проучвания. – 2002г.

6. АЕР- АЕЦ “Козлодуй”- Програма за модернизация на бл. 5 и 6. Проектиране на местни табла и кутии за управление, фундаменти за помпи и тръбопроводи във Водоподготвителна инсталация. – 2003г.

7. ТЕЦ “Бобов дол”-Инсталация за автоматично дозиране на хидразин на котлоагрегат №1, 2 и 3”-Работен проект. – 2003г.

8. Атоменергоремонт- АЕЦ “Козлодуй”- Програма за модернизация на бл. 5 и 6. Работен проект за фундамент на бустерна помпа. – 2004г.

9. БИОВЕТ”АД – Предпроектни проучвания за изграждане на когенерационна централа – 18 МWe – в БИОВЕТ – Пещера, 2005 г.

10. “БИОВЕТ” АД – Технически и работен проект за когенерационна централа – 18 МWe – в БИОВЕТ – Пещера, 2005 г:


 • Газова турбина
 • Котел-утилизатор
 • ВПИ и реагентно стопанство
 • Ел.уредби 6.3 кV и 0.4 кV
 • АСУТП
 • Помощно оборудване

11. ОЦ”Люлин” Честотно управление на МП 11 и МП 12

12. ТЕЦ “Девен” – Сероочистваща инсталация – газоходи

13. “Топлофикация – Бургас” ЕАД – Когенерираща мощност 18 МWe – Консултации и пресмятания на емисии за избор на височина на комина. – 2006г.

14. “Топлофикация - Плевен” ЕАД – Предпроектни проучвания за когенерираща мощност 32 MWe, вкл. – 2006г.


 • Газова турбина
 • Котел-утилизатор
 • ВПИ и реагентно стопанство
 • Ел.уредби 6.3 кV и 0.4 кV
 • АСУТП
 • Помощно оборудване
 • Подстанция 110/11.5/6.3 кV


15. “Топлофикация Плевен” ЕАД – Работен проект за газотурбинна инсталация за когенерираща мощност 32 MWe. – 2006-2007г.

16. “Топлофикация Плевен” ЕАД – Работен проект за ОРУ 110 kV в “Топлофикация Плевен” ЕАД и подстанция “Плевен 2” – 2007 г.

17. “Топлофикация Плевен” ЕАД – Работен проект за ВЛ 110 kV от “Топлофикация Плевен” ЕАД до подстанция “Плевен 2” с мълниезащитно въже с вградена оптика – 2007 г.18. “Захар” ЕАД - гр. Горна Оряховица – Идеен, технически и работни проекти за изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация на електрофилтър – 2007 г.


19. “Захар” ЕАД – гр. Горна Оряховица – Монтажно конструктивни чертежи на димоходи на 75 тонни парни котли – 2007 г.Предремонтни и следремонтни изпитания1. ТЕЦ “Бобов дол”-Предремонтни и следремонтни изпитания на блок №3. – 2002г.


Лаборатория “Енергохимия на водата и ВХР”1. АЕЦ “Козлодуй”-Консервиране на блокове № 5 и 6. – 1999г., 2000г., 2001г., 2002г.

2. “Топлофикация-София” ЕАД - ОЦ “Люлин”-ВХР-изпитания за ограничаване на корозията. – 2003г.

3. АЕЦ “Козлодуй” - Измерване на окислително редукционният потенциал на топлоносителя на блок №5. – 2003г.

4. ТЕЦ “Плевен” - Изготвяне на техническа обосновка за реконструкция на ВПИ чрез използване на филтри с противоток.

5. АЕЦ “Козлодуй” - Оценка качеството на консервацията на блокове №1 и 2. – 2003г.

6. ТЕЦ “Русе-изток” - Избор на технология за консервиране на технологичните съоръжения. – 2003г.

7. ТЕЦ “Марица Изток -2” - Идеен проект за избор на технология за консервиране на блокове 150 и 210 МВт. – 2003г.

8. ТЕЦ “МИ-3” - Провеждане на изпитания за избор на агент заместител на хидразина. – 2003г.

9. ТЕЦ “Марица Изток-2” - Провеждане на изпитания за избор на агент заместител на хидразина. – 2004г.

10. ТЕЦ “Марица Изток -2” - Експериментално консервиране на ЕБ №3 с филмообразуващ амин-оксидециметиламин. – 2004г.

11. АЕЦ “Козлодуй” - Анализ на ВХР на ТСС "Козлодуй”. – 2003г.

12. “БИОВЕТ” АД – Водохимични проучвания за котел-утилизатора. – 2005г.

13. ТЕЦ“Бобов дол” – Изпитания за избор на технология за стабилизация на оборотни води. – 2005г.

14. АЕЦ”Козлодуй” – Анализи, проучване и въвеждане на нов водохимичен режим за втори контур на блокове 5 и 6 на АЕЦ”Козлодуй”. 2005-2006г.