Български (България)English (United Kingdom)

Energy Institute

20 Joliot–Courie Str.,

Sofia 1113,

Bulgaria

tel: ++ 359 (2) 963 4576
fax: ++ 359 (2) 963 4038

е-mail: office@eninbg.com
www.eninbg.com

 
Home Projects

Проекти

There are no translations available.

Проектиране

 • ТЕЦ “Марица 3”-Димитровград-Работен проект на схема на подаване пара за уплътнение на турбина 120 МВт ,част КИП и А
 • ТЕЦ “Марица изток 3”-Технически проект по всички части за строително разрешение за рехабилитация на централата съвместна разработка с DSD Dillinger Stahlbau Gmbh и RWE Industrielosungen Gmbh-Германия
 • Работен проект и получаване на строително разрешение за офиси на фирмата Entergy Enterprises Inc. в ТЕЦ”Марица изток 3” по всички части на проекта
 • Лукоил-Бургас-Работен проект за модернизация и реконструкция на Турбина №3 в ТЕЦ-част АСУТП
 • КЦМ-Пловдив съвместно с фирма “Марубени”-Япония:

Проектиране,програмиране и внедряване на проект по част АСУТП във Водоподготвителната инсталация на комбината.
Проектиране,програмиране и внедряване на проект по част АСУТП при неутрализацията на слабокиселите води.
Проектиране,програмиране и внедряване на проект по част АСУТП в контури за охлаждаща вода към основното производство.

 • АЕЦ “Козлодуй”- Проектиране и програмиране по част АСУТП във Водоподготвителна инсталация и -съвместна разработка със “Сименс”
 • АЕЦ “Козлодуй”- Проектиране по част Автоматизация на Водо химични режими на втори контур-разработка съвместно със “Сименс”
 • ТЕЦ “Бобов дол”-АСУТП на цех” Сгуропепелоизвоз”-Предпроектни проучвания
 • АЕР- АЕЦ “Козлодуй”- Програма за модернизация на бл. 5 и 6. Проектиране на местни табла и кутии за управление, фундаменти за помпи и тръбопроводи във Водоподготвителна инсталация.
 • ТЕЦ “Марица изток”3-Работен проект за тръбопроводи добавъчна вода
 • ТЕЦ “Марица изток”3-Работен проект за нови офиси
 • ТЕЦ “Бобов дол”-Инсталация за автоматично дозиране на хидразин на котлоагрегат №1, 2 и 3”-Работен проект
 • Технически и работен проект на промишлена газова ТЕЦ за комбинирано производство на електро и топлоенергия в Биовет- Пещера, 2004

 


 

Проучване

 • АЕЦ “Козлодуй”-Техническа обосновка на безопасността на блокове № 3 и 4
 • Експертизи на технически задания на задачи от модернизацията на АЕЦ “Козлодуй” блокове № 5 и 6
 • Регионален международен проект за изграждане на капацитет за борба с изменението на климата в балканският регион.
 • Оценка на влиянието върху емисиите на парникови газове от прeдсрочно извеждане на блокове в АЕЦ “Козлодуй”
 • Изготвяне на 3 национално съобщение до ООН за изменение на климата.
 • ТЕЦ “Марица изток “3-Предварително проучване за ново трасе на тръбопровод добавъчна вода
 • ТЕЦ “Марица изток” 3-Предварително проучване на система за транспорт на сгурия,пепел и гипс
 • Инвентаризация на парниковите газове в България за 2000 и 2001 г.
 • Разработване на програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС, относно ограничаване на определени замърсители на въздуха от големи горивни инсталации.
 • Проучване на възможностите за реконструкция на топлофикационната система в гр.Габрово.
 • Проучване на възможността за продажба на емисии на парникови газове от емисионната квота на България за първия период на изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.
 • Мълниезащита на п/я Бургас – индустриална.
 • Технико-икономическо проучване за оптимизация на експлоатацията и финансовите резултати на ТЕЦ към “Нова Плама” АД.
 • Изследване и проектиране на заземителна инсталация на п/я Троян – 1, 110 кV
 • Актуализиране и разширяване на националния план за действие по изменение на климата, съвместна разработка с холандската фирма DHV.
 • ТЕЦ “Варна”-Изготвяне на заявление за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ “Варна” по смисъла на Закона за опазване на околната среда и водите.
 • Топлофикация “Казанлък”-Изготвяне на заявление за издаване на комплексно разрешително на Топлофикация “Казанлък”по смисъла на Закона за опазване на околната среда и водите.
 • ТЕЦ “Марица изток-3”-Изготвяне на заявление за издаване на комплексно разрешително на ТЕЦ “Марица изток-3” по смисъла на Закона за опазване на околната среда и водите.
 • Инвентаризация на парниковите газове за 2002г.
 • Преизчисляване на инвентаризациите на парникови газове за 1988г. и периода 1990-2001г. като се прилагат най-добрите практики на IPCC/OECD.
 • Проучване за България по прилагане на “зелени” инвестиционни схеми при търговията с емисии на парникови газове.
 • Преоценка на нивата за задействане на релейната защита в схемата на СН – 6 кV, 0.4 кV промишлено напрежение и 220 V постоянно напрежение в АЕЦ Козлодуй.
 • АЕЦ Козлодуй -Разработване на ТОБ на ХОГ.
 • АЕЦ Козлодуй -Разработване на ТОБ на Цеха за преработване на РАО
 • Експертизи на отчети по анализи на безопасността от програмата за модернизация на 5 и 6 блокове съвместно с RISKAUDIT на Eвропейския съюз.
 • Разработване на Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.
 • Изготвяне на предварителна оценка на безопасността за 1 и 2 блокове на АЕЦ Козлодуй.
 • Анализ на надеждността на пасивни системи в АЕЦ, Международен проект (RMPS) в рамките на 5 Рамкова програма на Eвропейския съюз.
 • Разработване на експертиза на проекта за реконструкция на изследователския реактор ИРТ-2000 съвместно с английската фирма SERCO ASSURANCE.
 • Участие в международния проект PHEBEN 2 по верифициране на компютърния код ASTEC.
 • Инвентаризация на парниковите газове за 2003 г., 2005
 • Проучване за проектиране на Национална система за оценка на антропогенните емисии на ПГ., 2005
 • Инвентаризация на парниковите газове за 2004 г., 2005-2006
 • Създаване на база данни за оценка на емисиите на парникови газове в енергетиката, 2005
 • Изготвяне на Четвърто национално съобщение по изменение на климата, 2005-2006.
 • Осигуряване на българския национален потенциал за проекти съвместно изпълнение, DEPA, Denmark, 2004

 


 

 • Лаборатория “Енергохимия на водата и ВХР”
 • АЕЦ “Козлодуй”-Консервиране на блокове № 5 и 6
 • Топлофикация-София ЕАД. ОЦ “Люлин”-ВХР-изпитания за ограничаване на корозията.
 • АЕЦ “Козлодуй”-Измерване на окислително редукционният потенциал на топлоносителя на блок №5
 • ТЕЦ “Плевен”-Изготвяне на техническа обосновка за реконструкция на ВПИ чрез използване на филтри с противоток.
 • АЕЦ “Козлодуй”-Оценка качеството на консервацията на блокове №1 и 2
 • ТЕЦ “Русе-изток”-Избор на технология за консервиране на технологичните съоръжения.
 • ТЕЦ “МИ-2”-Идеен проект за избор на технология за консервиране на блокове 150 и 210 МВт.
 • ТЕЦ “МИ-3”-Провеждане на изпитания за избор на агент заместител на хидразина.
 • ТЕЦ “МИ-2”-Провеждане на изпитания за избор на агент заместител на хидразина.
 • ТЕЦ “МИ-2”-Експериментално консервиране на ЕБ №3 с филмообразуващ амин-оксидециметиламин.

 


 

Предремонтни и следремонтни изпитания

 • ТЕЦ “Бобов дол”-Предремонтни и следремонтни изпитания на блок №3