Български (България)English (United Kingdom)

ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГЕТИКА

България
София 1113
ул.“Фр. Жолио-Кюри” №20

тел: ++ 359 (2) 963 4576
факс: ++ 359 (2) 963 4038

е-mail: office@eninbg.com
www.eninbg.com

 
Home Персонал

Персонал

В основната си част персоналът на института се състои основно от машинни и електроинженери, специалисти в областта на топлоенергетиката и електроенергетиката. По-голяма част от състава на института има научни степени и звания, като през последните десетилетия са работили като ст.н.с и ръководители на отдели в Енергопроект ЕАД.

Персоналът на Института работи практически във всички области на енергетиката на страната, като например планиране и прогнозно развитие на енергийния сектор, ядрена енергетика, топлоенергетика и комбиниран цикъл, топлоснабдяване, газоснабдяване, електропреносни и електроразпределителни мрежи и др.

Голяма част от основателите и персонала на Института има богат опит в областта на научните изследвания, проектирането и надзора при преструктурирането, приватизацията и рехабилитацията на българския енергиен сектор от последните десетилетия. Участвали са като изпълнители и ръководители в много проекти и програми, финансирани от международни организации като РHARE програмата на Европейския съюз, USTDP, WANO, някои банкови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, Европейската инвестиционна банка и др. Голям блой комплексни дейности са са изпълнявани в сътрудничество с водещи чуждестранни фирми като:

 • WESTINGHOUSE
 • BELGATOM
 • EDF
 • ENEL
 • TRACTABEL
 • SIEMENS
 • ЕMPRESARIOUS AGRUPADOS-ИСПАНИЯ
 • BECHTEL-USA
 • AEA TECHNOLOGY-UK
 • POWERGEN-UK и други.


Персоналът на Института е взел участие в разработването на стратегията за развитие на енергетиката в България, приватизацията в енергийния сектор, преструктурирането, възстановяването и реконструкцията на енергийните мощности в България.

Персоналът на Института е участвал в голям брой проекти, програми и изследвания в областта на планирането, преструктурирането, приватизацията, рехабилитацията и изграждането на нови мощности в енергийния сектор в България и е натрупал значителен опит в съвместни предприятия, програми и проекти, осигурявани и финансирани от различни национални институции и чуждестранни организации, като например:

 • Стратегия за развитието на енергийния сектор в България до 2020 (Комитет по енергетика 1995 и 1997);
 • Прогноза за развитие на енергийния комплекс Марица Изток (Министерство на енергетиката);
 • Проект за възстановяване на енергийния сектор в България (US International Development Agency, в сътрудничество с Bechtel – USA);
 • Усъвършенстване на електроенергийните мощности на България (PHARE; в сътрудничество с PowerGen);
 • Изследване на влиянието на ТЕЦ върху околната среда в България;
 • Разработване и обосновка на плановете за реконструкцията и реновация на топлоснабдителните предприятия в големите градове на България – Враца, Сливен, Пловдив-Юг, Пловдив-Север, Русе, София, Ямбол, Бургас и др.
 • Реорганизация и формиране на политика; Разработване на стратегия за енергийна ефективност (PHARE; в сътрудничество с N\E\R\A – UK);
 • Хармонизиране на енергийната политика (PHARE; в сътрудничество с ECN – the Netherlands Multi-country program)
 • Изследване на измененията на климата в България (US DoE, USCSP);
 • Преструктуриране на енергийния сектор в България, технически проект, 1999-2000]
 • Изследване на електропреносната мрежа високо напрежение (PHARE; в сътрудничество с FICHTNER – Германия)
 • Параленно функциониране на българската и UCTE EЕС;
 • Междусистемни електропроводи и износ на електричество за Турция, Гърция, Македония, Югославия и др.
 • Количествен енергиен сценарий за България (PHARE);
 • Енергийна ефективност на промишления сектор;
 • Алтернативен енергиен баланс и технологични програми;
 • Въвеждане на нови енергийни технологии в България;
 • Цени и тарифна система за природния газ в България.
 • Оценка на използването на природен газ за битови нужди в България;
 • Планиране на развитието на енергийния сектор;
 • Планиране развитието на електропреносната система;
 • Аварийно управление на ЕЕС;
 • Рехабилитация на електроцентрали, електропроводи и подстанции;
 • Програми за рехабилитация:

- ТЕЦ “Марица-изток” №1, 2, 3
- ТЕЦ “Бобов дол”
- ТЕЦ “Русе изток”
- Заводски централи

 • Програма за модернизация на 1 и 2 блокове на АЕЦ”Козлодуй”, WANO,1992.
 • Проект за повишаване на ядрената безопасност на 1-4 блок на АЕЦ”Козлодуй”, ЕБВР, 1992-1997;
 • Оказване на техническа помощ на българския регулаторен орган при разработване на изискванията и документите за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ”Козлодуй”, проект по PHARE, 1997-2000;
 • Разработване на технически проект за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ”Козлодуй”, проект по PHARE, в сътрудничество с Веlgatom, 1999-2000;
 • Изследване на остатъчния ресурс на оборудването на 1 и 2 блок на АЕЦ”Козлодуй”, проект по PHARE, в сътрудничество със Siemens, 1992;
 • Извършване на аварийни анализи, WANO програма, в сътрудничество с Westinghouse, 1992.
 • Квалифициране на системите и оборудването в аварийни условия, WANO програма, в сътрудничество с Еmpresarious Agrupados, 1992-1995;
 • Програма за модернизация на бл.5 и бл.6 в АЕЦ”Козлодуй” , в сътрудничество със SIEMENS , WESTINGHOUSE и Институт “Курчатов” – Русия – 1998-2001 г.