Home Контакти

Борис Калчев

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

1.  Фамилия:                           Калчев

2.  Име:                                    Борис

3.  Дата на раждане:             31.10.1949

4.  Образование:                    Висше

Учебно заведение

ВУЗ: Московски Енергетичен Институт

Дата:   от (месец/година)

до (месец/година)

от 1970

до 1975

Получени степен(и) или диплом(и)

Специалност: Атомни електроцентрали и инсталации

Степен: Инженер- топлофизик

Диплома No: Ю 670571/16.01.1975.

Учебно заведение

Технически Университет - София

Дата:   от (месец/година)

до (месец/година)

от 1979

до 1982

Получени степен(и) или диплом(и)

Степен: Доктор

Специалност: Атомни електроцентрали и инсталации

Диплома No.: 12744/13.06.1983.

Научно звание: Старши научен сътрудник II степен

Диплома No: 17931/29.04.1996.

5.  Езикови способности:

Език

Четимо

Говоримо

Писмено

Английски

Добро

Добро

Добро

Руски

Отлично

Отлично

Отлично

 

6.  Членство в професионални организации: Българско ядрено дружество

7.  Други умения: работа с компютърни кодове

8. Настояща длъжност: Ръководител направление Ядрена енергетика

9. Трудов стаж: 33 години.

10. Ключови квалификации: Вероятностни и детерминистични анализи на безопасността и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

11. Специфичен опит в други държави:

 

Страна

Дата: от (месец/година) до (месец/година)

20 дневен курс на обучение в "Олдбъри он Севърн", Англия

Специализация в института "Курчатов" - Москва

2 месеца в JAERI - Япония - Безопасност на АЕЦ

1988

1990-91

1993

 

12. Професионален опит:

 

Дата: от (месец/година)

до (месец/година)

от февруари 2002г.

до сега

Място

София, Бългатия

Фирма

Институт по енергетика-АД

Длъжност

Ръководител направление “Ядрена енергетика”

Дата: от (месец/година)

до (месец/година)

От1982

до февруари 2002

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Старши научен сътрудник, Р-л отдел

Описание

 

Анализи на надеждността на системите за безопасност в АЕЦ;

Вероятностни анализи на безопасността на АЕЦ;

Създаване на база данни по отказите на оборудването в АЕЦ

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

Дата: от (месец/година)

до (месец/година)

1979

1982

Място

София, България

Фирма

ТУ София

Длъжност

Аспирант

Описание

 

Аспирантура по тема "Вероятностни анализи на безопасността на 3 и 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”

Дата: от (месец/година)

до (месец/година)

1977

до 1979

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Научен сътрудник

Описание

 

Анализи на надеждността на системите в АЕЦ

13. Други:

ОСНОВНИ РАЗРАБОТКИ:

- Разработване на ТОБ за 3 и 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”;

- Вероятностен анализ на 5-ти блок в АЕЦ “Козлодуй”;

- Анализ на надеждността на системите на 1 и 2 блок в АЕЦ “Козлодуй”;

- Вероятностен анализ на безопасността ниво1 за 1-4 блокове в АЕЦ “Козлодуй”, 1997г.;

- Вероятностен анализ на безопасността ниво1 при ниска мощност и спрян реактор за 3 и 4 блокове в АЕЦ “Козлодуй”, 2004;

- Квалификация на оборудването в аварийни условия за 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”;

- Разработване на Наредбата на АЯР за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, 2004.

- Анализ на събития по причина човешки фактор в АЕЦ “Козлодуй” за периода 2000-2003 г. по метода HPES, АЕЦ Козлодуй, 2004 г.

- Разработване на експертиза на отчет “Обосноваване на консервативни пресмятания на авария LOCA 2xДу500 за целите на обосновка на безопасността на 3 и 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, АЯР, 2004 г.

- Разработване на отделни раздели на ТОБ на ХОГ, като подизпълнител на Риск Инженеринг, 2003 г.

- Разработване на отделни раздели на ТОБ на ЦПРАО, като подизпълнител на Риск Инженеринг, 2003 г.

- Разработване на отделни раздели от ТОБ на 5 и 6 блокове на АЕЦ Козлодуй, като подизпълнител на Риск Инженеринг и ЕНПРО Консулт ООД, 2004 г.

- Разработване на отделни раздели на ТОБ на реконструкцията на реактора ИРТ-2000, като подизпълнител на АтомЕнергопроект, 2003 г.

- Разработване на ПОБ (Предварителен отчет на безопасността) на блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, като подизпълнител на ЕНПРО Консулт ООД, 2003 г.

- Ръководител на проекта по разработване на Техническа обосновка на безопасността на 3 и 4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”, 2001-2002.

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

- WANO special project - VVER-440/V230 reactors.

- NPP “Kozloduy” ASSET and OSART missions.

- IAEA project for PSA analysis RER/009/005

Ръководител и участник в следните проекти:

- PHARE project Квалификация на съоръженията на 1-4 блокове на АЕЦ Козлодуй при аварийни условия.  В сътрудничество с Емпресариоус Агрупадос, Испания, 1995;

- PHARE project Съдействие на КИАЕМЦ при разработване на изисквания и процедури за лицензиране на процесите по Извеждане от Експлоатация на 1 и 2 блокове на АЕЦ Козлодуй.  В сътрудничество с Европейски консорциум, 2000г.;

- PHARE project Teхнически проект по Извеждане от Експлоатация на 1 и 2 блокове на АЕЦ Козлодуй.  В сътрудничество с BELGATOM, 2000;

- PHARE project Оценка статуса на Изследователския реактор на БАН,

ИРТ-2000 от гледна точка на Извеждане от Експлоатация. В сътрудничество с АЕА-Technology, Англия, 2000г.;

- Експертиза на 20 задачи от Програмата за модернизация на 5 и 6 блокове на АЕЦ Козлодуй, в рамките на проекта по PHARE “Оказване на съдействие на АЯР при лицензиране на задачите за 5 и 6 блокове на АЕЦ Козлодуй”, RISKAUDIT, 2003-2004.

- Оказване на техническо съдействие на АЯР при лицензиране на реконструкцията на реактора ИРТ-2000, като подизпълнител на Serco Assurance, UK, 2003-2004.

- Анализ на надеждността на пасивни системи в АЕЦ (RMPS project), в рамките на 5-Рамкова програма на ЕС, 2003-2004.

- Участие в разработването и валидирането на пакета ASTEC за анaлиз на тежки аварии в АЕЦ, в рамките на 6- Рамкова програма, 2004-2007г.

- Участие в изпълнението на проекта PHEBEN2 за анaлиз на тежки аварии в АЕЦ, в рамките на 5- Рамкова програма на ЕС, 2004г.

- Разработване на отделни раздели от Технико-икономическия анализ за изграждане на АЕЦ Белене, като подизпълнител на Парсънс, 2004 г.

- Участие в изпълнението на проекта COVERS за анaлиз на опита от експлоатацията и подобряването на безопасността на АЕЦ с реактори ВВЕР, в рамките на 6 - Рамкова програма на ЕС, 2005 -2006 г.

- PHARE project Преглед на Ръководствата за управление на тежки аварии за блоковете в АЕЦ Козлодуй, съвместно с RISKAUDIT, 2006.

- PHARE project Оказване на съдействие на АЯР при разработване и изисквания и процедури при извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй, съвместно с RISKAUDIT, Разработване на експертиза на Техническия проект и Междинния ТОБ на СХОГ, 2005-2007г.2005-2007г.

- Извършване на функционални изпитания на оптимизирани средства за ограничаване на масовия пренос на соли към дестилата, получаван в подсистема “Изпаряване на кубов остатък”, СП “РАО Козлодуй”, 2005г.

- Сравнителен технико-икономически анализ на оптимални съвременни технологии и инсталации за очистване на тръбното пространство, СП “РАО Козлодуй”, 2005г.

- PHARE project Оказване на техническо съдействие на АЯР при създаване на регулаторни изисквания на базата на оценка на ВАБ на 5 и 6 блокове на АЕЦ Козлодуй, съвместно с RISKAUDIT и ИЯИЯЕ при БАН,, 2007- 2008.

- PHARE project Оказване на съдействие на АЯР при извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй, съвместно с RISKAUDIT, 2008-20011.

 

Публикации: 45 броя.