Home Контакти

Христо Василев Василев

ПРОФЕСИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Христо Василев Василев1.         Фамилия:                  Василев

2.         Име и презиме:         Христо Василев

3.         Рождена дата:           11 май 1947 г.

4.         Образование: висше

Учебно заведение

Технически университет- София

Дата:   от (месец/ година)

до (месец/ година )

Септември 1965

Юли 1970

Степен или Диплома:

Дипломиран инженер по електрически централи , мрежи и системи/ Магистър/

Учебно заведение

Технически университет- София

Дата:   от (месец/ година)

до (месец/ година )

Септември 1978

Юли 1980

Степен или Диплома :

Следдипломна квалификация по приложна математика- инж.-математик

Учебно заведение

Изследователски център на ENEL, Милано, Италия

Дата:   от (месец/ година)

до (месец /година )

ноември 1981

февруари 1982

 

Специализация по електрически системи

Учебно заведение

Технически университет- София

Дата:   от (месец/ година)

до (месец /година )

Март 1982

Април 1984

Степен :

Доктор по електрически мрежи и системи

5. Езикови знания: (Оценки от 1 до 5)

 

Език

Четене

Говорим

Писане

Английски

5

4

4

Руски

5

5

5

Немски

4

4

4

 

6.      Член на професионални организации:

-                                  Съюз на учените в България;

-                                  Национален координационен център по глобални промени

  1. 9. Други знания (в т.ч. компютърна грамотност и др.) - Windows офис (Word, Еxel и др.) и компютърно моделиране.
  2. 10. Настояща длъжност – ст.н.с. II ст., Експерт по управление на качеството.
  3. 11. Стаж : 39 години.

7.       По важни проекти, изследвания и разработки :

(1)                    Статична и динамична устойчивост на електроенергийната система;

(2)                    Разработка на гориво- енергийни баланси от 1992 г. до сега;

(3)                    Планиране на развитието на енергийната система, 1992-93;

(4)                    Планиране на развитието на електрическата мрежа ВН,1994;

(5)                    Изследване на преносната и разпределителна мрежа ВН - в сътрудничество с FICHTNER – ФРГ, 1993; Проектът е финансиран по програмата PHARE;

(6)                    Съвместна работа с EdF ( Франция) – “Електрическо изследване на АЕЦ Бурже”, 1995;

(7)                    Съвместна работа с СESI и ENEL (Италия)- “ Организационни и технически мерки за мониторинг и управление на електрическите загуби в преносните и разпределителни мрежи”, 1997;

(8)                    Прогноза за развитие на енергийния сектор на България до 2020г.,1995;

(9)                   Изследване за България насочено към изменението на климат, 1996-проектът е финансиран от Министерството на енергетиката на САЩ;

(10)                Инвентаризация на парникови газове за 1988-1994 г., 1996;

(11)               Национален план за действие по проблемите на изменение на климата,1998- проектът е финансиран от Министерството на енергетиката на САЩ;

(12)               Количествени сценарии за развитие на енергетиката на България до 2020 г., 1996;

(13)                Инвентаризация на емисиите на парникови газове от енергийния сектор на България за периода 1988-1996 и прогноза до 2010. Мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, 1998;

(14)                Изготвяне на Първото и Второто национални съобщения на България по изменението на климата, 1996-98г.;

(15)                Прогнози за развитието на енергийния сектор на България до 2020г.;

(16)                Технически доклад и методики за оценка на инвентаризацията на парникови газове- по задание на Секретариата на ООН по Рамковата конвенция за изменението на климата, 1998;

(17)                Approximation of Environmental Legislation in Bulgaria with EU Pollution Control Requirements - collaborator to Carl Bro International and Dk-TEKNIK (Denmark),1999- проектът е финансиран от правителството на Дания;

(18)                Екологични сценарии за развитие на енергийния сектор на България, 2000- проектът е финансиран от Световната банка;

(19)                Инвентаризация на емисиите на парниковите газове за 1998-1999г. за България, 2001;

(20)                Изготвяне на Третото национално съобщение на България по изменението на климата, 2002;

(21)                Оценка на влиянието на предсрочното извеждане от експлоатацията на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” върху емисиите на парникови газове и задълженията на Р. България по протокола от Киото, 2002;

(22)                Оценка на потенциала за търговия с емисии за периода на Киото, 2002;

(23)                Инвентаризация на емисиите на парниковите газове за 2000-2001г. за България, 2003;

(24)          Пред проектно проучване за използването на дървесина при централизирано топлоснабдяване на обществени сгради в България, 2003;

(25)                Подготовка на заявление за комплексно разрешително за ТЕЦ Варна, 2003

(26)                Подготовка на заявление за комплексно разрешително за ТЕЦ Казанлък, 2003

(27)                Разработване на програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на определени замърсители на въздуха от големи горивни инсталации, 2003 ;

(28)                Технико - икономическо изследване за разширение на Топлофикация Русе, 2003

(29)                Технико - икономическо изследване за разширение на Топлофикация Габрово, 2003

(30)                Технико - икономическо изследване за разширение на Топлофикация Пловдив, 2003

(31)                Инвентаризация на емисиите на парниковите газове за 2002 г. за България, 2004;

(32)                Преизчисляване на инвентаризациите на ПГ за 1988-2001 г. като се прилагат най- добрите практики на IPCC/OECD, 2004.

(33)                Втори национален план за действие по изменение на климата, 2004;

(34)                Инвентаризация на емисиите на парниковите газове за 2003 г. за България, 2005;

(35)                Проучване за разработване на национална система за оценка на антропогенните емисии на ПГ, 2005

(36)                Създаване на база данни за емисиите на вредни газове от горивните инсталации в сектор “ Енергетика”, 2005

(37)                Създаване на база данни за емисиите на парникови газове от горивни и промишлени инсталации в сектор “Промишленост”, 2005

(38)                Инвентаризация на емисиите на парниковите газове за 2004 г. за България, 2006;

(39)    Енергиен баланс и прогноза за емисиите на ПГ за периода 2005-2025 г., 2006

(40)    Национален план за разпределение на квоти по Европейската схема за търговия с емисии на ПГ., 2006

(41)    Инвентаризация на ПГ за 1989 г. и за 2005 г. с национален доклад, 2007

(42)    Изготвяне на доклад за видимия прогрес в прилагане на Протокола от Киото, 2007;

(43)    Четвърто Национално съобщение на България по изменение на климата;

(44)    Изготвяне на доклад до секретариата на РКОНИК за установеното количество на предписани емисионни единици и изпълнение на критериите за участие в гъвкавите механизми”, 2007

(45)    Консултации по верификация на годишните доклади за емисии на ПГ на 13 промишлени инсталации, 2008

(46)    Консултации по изготвянето на  годишните доклади за  емисии на ПГ на 13 промишлени инсталации , 2008

(47)    Пето Национално съобщение на България по изменение на климата, 2009;

(48)    Доклад за оценка изпълнението на Втория национален план за действие по изменение на климата, 2009

и др.

8.       Опит в ръководство и управление на енергийни и екологични проблеми:

-                                  Ръководител на научни изследвания и проекти по електроенергетика и инвентаризация на емисиите на парникови газове, 1991-2003 ;

-                                  Водещ експерт в управлението на енергетиката и икономиката на България в държавни органи/ Министерство на снабдяването и Министерския съвет/, 1985-1987;

-                                  Ръководител на експериментална и методична дейност при изпитване на високоволтова електроапаратура,1986-1990г.;

-                                  Ръководител на наши и международни организации: Интерелектротест към СИВ,1986-87г.; Секретар на Специализирания Научен съвет по електроенергетика на ДФ “ Енергопроект”, 1991-1999; Секретар на Научния съвет на Института по електроенергийни системи, 1987-1990;

-                                  Ръководител и водещ експерт в международни мисии на Секретариата на Рамковата конвенция по изменение на климата на ООН:

-                                  инспекция на Първото национално съобщение на Украйна по изменението на климата,1999;

-                                   Първо и Второ Централизирано ревю на инвентаризацията на парникови газове за странни от Европа и Северна Америка, Бон - Германия, 2001г.;

-                                   Инспекция на инвентаризацията на Холандия, Билтховен, 2004;

-                                  Четвърто централизирано ревю на инвентаризацията на парникови газове за странни от Европа и Азия, Бон- Германия, 2005;

- Инспекция на инвентаризацията на Лихтенщайн, Вадуц, 2007;

-                                  Второ централизирано ревю на инвентаризацията на парникови газове за странни от Европа , Бон- Германия, 2008;

-                                  Инспекция на Първото национално съобщение на Турция по изменението на климата, 2008;

-                                  Трето централизирано ревю на инвентаризацията на парникови газове за странни от Европа , Бон- Германия, 2009;

-                Член на Редакционния борд за емисионни фактори за емисии на ПГ, мат 2009

-                                  Член на Съвета на директорите на “Институт по Енергетика” АД, 2002г.

 

9.       Професионална дейност:

Дата:   от (месец/ година)

до (месец/ година )

1970

1973

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Инженер

Описание

Електрически мрежи и системи

Дата:   от (месец/ година)

до (месец /година )

1973

1985

Място

София, България

Фирма

Енергопроект

Длъжност

Научен сътрудник

Описание

Управление и автоматизация на електроенергийни системи

Дата:   от (месец/ година)

до (месец/ година )

1985

1986

Място

София, България

Фирма

Министерство на снабдяването и Стопански съвет при Министерския съвет на НРБ

Длъжност

Експерт

Описание

Управление на енергетиката и икономиката на България

Дата:   от (месец/ година)

до (месец/ година )

1986

1990

Място

София, България

Фирма

СО “Елпром”- Институт по електроенергийна техника

Длъжност

Ръководител на лаборатория за изпитване на електрическо оборудване

Описание

Изпитване и конструиране на високоволтова електроенергийна апаратура

Дата:   от (месец /година)

до (месец/ година )

1991

1999

Място

София, България

Фирма

ДФ Енергопроект

Длъжност

Старши научен сътрудник в секция “Системен анализ” към

Направление Научни изследвания

Описание

Разработка и ръководство на изследвания, проекти и прогнози за електропроизводство, управление и устойчивост на ЕЕС , инвентаризация на парникови газове , проблеми на изменението на климата и др.

Дата:   от (месец/ година)

до (месец /година )

1999

2001

Място

София, България

Фирма

Енергопроект ЕАД

Длъжност

Старши научен сътрудник в отдел “КИО и Системен анализ” към

Направление Топлоенергетика

Описание

Ръководство и разработка на изследвания, проекти и прогнози за електропроизводство и енергопроизводство, енергийна ефективност, проблеми на изменението на климата и др.

Дата:   от (месец /година)

до (месец/ година )

2001

до сега

Място

София, България

Фирма

Институт по енергетика АД

Длъжност

Експерт по управление на качеството

Описание

Ръководство и разработка на изследвания в електроенергетиката, по проблемите на изменението на климата, инвентаризация на ПГ, управление на качеството и др.

 

10.       Други:

- Публикации: Автор и съавтор на повече от 91 статии, които са публикувани в България, бившия СССР, Германия, Белгия, Китай, САЩ, Япония, Австрия и Полша по специфични енергийни и екологични проблеми. Над 29 статии са по проблемите на изменението на климата и инвентаризация на емисии на парниковите газове.

- Допълнителна квалификация:

Лицензиран експерт по електрически централи, мрежи и системи към системата на съдопроизводството и следствените служби.